PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

El Projecte Rius: conèixer, compartir i conservar els ecosistemes fluvials

A quina necessitat, repte o millora dóna resposta?
Els rius i rieres són elements clau del paisatge. Són ecosistemes complexes i dinàmics que influeixen directament en el bon funcionament de la resta d'ecosistemes terrestres. A la vegada són espais naturals propers als nuclis urbans per la seva importància com a font de recursos hídrics i això els fa molt accessibles i molt vulnerables.
Aquest servei preten acostar els alumnes a l'entorn fluvial per apreciar-ne els valors ecològics i socioculturals, així com identificar els problemes que els afecten i reflexionar sobre com pal·liar-los. Per tal de protegir aquests ecosistemes la recerca i el seguiment de la seva qualitat són cabdals i els alumnes poden col·laborar-hi prenent mesures i fent anàlisis de qualitat del seu propi riu.
 
Definició del servei:
Els alumnes s'aproparan al riu des d'una nova perspectiva, aprendre com funciona, quins organismes hi viuen i quines funcions té cada element que els forma.
El servei consisteix en addherir-se al Projecte Rius com a voluntaris, recollint dades de camp respecte l’estat ecològic en que es troba un tram del riu Ripoll, a la primavera i a la tardor. Un cop preses les dades es faran arribar a l’Associació Hàbitats, responsable del projecte, que inclourà les dades en l’informe anual RiusCat disponible a http://www.projecterius.cat/inspeccio/.
Els alumnes podran dissenyar i desenvolupar activitats complementàries en funció dels seus interessos, sempre encaminades a la conservació o la millora de l'estat del riu.
 
Exemples d'accions complementàries:
- Participar en activitats programades per altres organismes o entitats per fer divulgació i difusió dels resultats obtinguts. Podeu aprofitar la festa major del municipi, una sortida del grup excursionista, una jornada de portes obertes al centre... per explicar o mostrar en qualsevol format allò que heu descobert del riu, fent èmfasi en els punts febles i com ho podem revertir.
- Generar continguts audiovisuals per difondre els resultats de l'estudi: un podcast per la ràdio local, una crònica de la inspecció, fotografies, vídeos....
- Si el centre té educació primària es pot fer una de les dues inspeccions anuals amb els alumnes de 5è o 6è de primària, guiats pels alumnes de 4t d'ESO, de manera que transmetin el protocol i la importància del que estan fent als alumnes que més endavant prendran el relleu.
- Crear una campanya de comunicació sobre bons hàbits en relació a alguna de les amenaçes que pateix el riu Ripoll.
 
    Model transferible d'ecosistemes fluvials
 
Accions d'aprenentatge:
1. Comprendre el valor del servei comunitari. Realitzar una activitat de sensibilització sobre la importància d’implicar-se en accions de servei a la comunitat. La importància del treball en equip per un bé comú.
2. Detecció dels interessos de l'alumnat. A través d'un debat guiat pel professorat o bé a través d'un qüestionari de coneixements previs sobre els rius i els entorns naturals del municipi i de l'interès personal per desenvolupar iniciatives se servei comunitari en aquest àmbit.
3. Introducció a l'ecologia fluvial. Abans d'anar al riu cal que entenguin què és un ecosistema i quines característiques té l'ecosistema fluvial en particular. Es pot fer mitjançant la recerca per part dels propis alumnes o guiat pel professorat.
4. Inspecció del riu seguint el protocol d'inspecció del Projecte Rius. El professorat rebrà una formació de l'Entitat referent i comptarà amb material i informació per a transmetre'l als alumnes de foma didàctica.
5. Anàlisi crític dels resultats i enviament de les dades a l'Associació Hàbitats. Implica revisar allò que s'ha observat, recollir tota la informació, imatges preses i reflexions i comunicar-la a l'Entitat a través dels canals establerts.
6. Valoració dels resultats i difusió
7. Disseny d'una campanya o acció complementària (opcional) 
8. Avaluació del projecte de servei comunitari que s'ha desenvolupat.
En les accions 1, 2, 5, 6 i 7 es desenvolupa la competència social i ciutadana.
Durant la inspecció del riu i a través de la resta d'accions es poden treballar diverses competències com la matemàtica, la comuninicativa, autonomia i interacció amb el món físic.

Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència personal, social i aprendre a aprendre

Objectius:
Objectius de concepte:
-Identificar problemàtiques ambientals globals i locals.
-Conèixer el medi natural més proper.
-Aprofundir en conceptes sobre ecologia i biodiversitat. 
-Conèixer el tercer sector ambiental.
Objectius de procediments:
-Familiaritzar-se amb una metodologia científica. 
-Aprendre a relacionar-se i l’intercanviar informació amb agents locals i altres entitats.
Objectius d’actituds:
-Adoptar actituds de reflexió-acció i esperit crític.
-Desenvolupar la capacitat d'interrelació directa, el treball en equip i actituds de respecte envers els companys i la natura.
 
Desenvolupament:
Nombre d’alumnes: el nombre d'alumnes és obert. Es poden analitzar diversos trams de riu o fer les inspeccions de primavera i de tardor amb grups diferents.
Temporalització i horaris: l'activitat d'inspecció del riu s'ha de realitzar dins dels periodes de campanya establerts per l'Associació Hàbitats. La campanya de primavera es realitza del 15 d'abril al 30 de maig i la de tardor entre el 15 de setembre i el 30 d'octubre. 
Localització del servei: l'activitat d'inspecció es fa al riu, dura al voltant de 3h i és a càrrec del professor/a, prèvia a una formació i al lliurament del material. Es pot fer en l'horari que convingui sempre que sigui de dia i les condicions meteorològiques permetin fer-ho amb seguretat.
La resta d'accions incloses al projecte es poden adaptar i organitzar en el temps com convingui.
Abast territorial: l'àmbit territorial del Projecte Rius és ampli, ja que es recullen i s'analitzen dades de tota Catalunya, a més d'estar enxarxat amb projectes similars a altres punts de la península i d'Europa.
A través del servei comunitari l'impacte que genera la feina dels alumnes té un abast més local, a nivell ciutat o municipi.
 
Informació i inscripció:
Associació Hàbitats
Persona de contacte: Marina Codina
Correu electrònic: marina.codina@associaciohabitats.cat
Telèfon: 934213216 / 653796174
Consultar Web
 

Imprimeix Correu electrònic