PLÀNOL DE SABADELLAdreces i telèfons d'emergènciesFARMÀCIES DE GUÀRDIARESTRICCIÓ DE TRÀNSIT
CA EN ES

Medi ambient

El Projecte Rius: conèixer, compartir i conservar els ecosistemes fluvials

Promou: 
Associació Hàbitats i Regidoria de Transició Energètica.

Descripció:
Participació en el Projecte Rius, recollint dades de camp, dues vegades l'any respecte l’estat ecològic en que es troba un tram concret del riu Ripoll. Els alumnes col·laboren en la recollida de dades d'un projecte de ciència ciutadana d'abast català, a la vegada que aprenen i posen en pràctica diferents competències.
 
A quina necessitat, repte o millora dóna resposta?
Els rius i rieres són elements clau del paisatge. Són ecosistemes complexes i dinàmics que influeixen directament en el bon funcionament de la resta d'ecosistemes terrestres. A la vegada són espais naturals propers als nuclis urbans per la seva importància com a font de recursos hídrics i això els fa molt accessibles i molt vulnerables.
Aquest servei preten acostar els alumnes a l'entorn fluvial per apreciar-ne els valors ecològics i socioculturals, així com identificar els problemes que els afecten i reflexionar sobre com pal·liar-los. Per tal de protegir aquests ecosistemes la recerca i el seguiment de la seva qualitat són cabdals i els alumnes poden col·laborar-hi prenent mesures i fent anàlisis de qualitat del seu propi riu.
 
Definició del servei:
Els alumnes s'aproparan al riu des d'una nova perspectiva, aprendre com funciona, quins organismes hi viuen i quines funcions té cada element que els forma.
El servei consisteix en addherir-se al Projecte Rius com a voluntaris, recollint dades de camp respecte l’estat ecològic en que es troba un tram del riu Ripoll, a la primavera i a la tardor. Un cop preses les dades es faran arribar a l’Associació Hàbitats, responsable del projecte, que inclourà les dades en l’informe anual RiusCat disponible a http://www.projecterius.cat/inspeccio/.
Els alumnes podran dissenyar i desenvolupar activitats complementàries en funció dels seus interessos, sempre encaminades a la conservació o la millora de l'estat del riu.
 
Exemples d'accions complementàries:
- Participar en activitats programades per altres organismes o entitats per fer divulgació i difusió dels resultats obtinguts. Podeu aprofitar la festa major del municipi, una sortida del grup excursionista, una jornada de portes obertes al centre... per explicar o mostrar en qualsevol format allò que heu descobert del riu, fent èmfasi en els punts febles i com ho podem revertir.
- Generar continguts audiovisuals per difondre els resultats de l'estudi: un podcast per la ràdio local, una crònica de la inspecció, fotografies, vídeos....
- Si el centre té educació primària es pot fer una de les dues inspeccions anuals amb els alumnes de 5è o 6è de primària, guiats pels alumnes de 4t d'ESO, de manera que transmetin el protocol i la importància del que estan fent als alumnes que més endavant prendran el relleu.
- Crear una campanya de comunicació sobre bons hàbits en relació a alguna de les amenaçes que pateix el riu Ripoll.
 
 
Accions d'aprenentatge:
1. Comprendre el valor del servei comunitari. Realitzar una activitat de sensibilització sobre la importància d’implicar-se en accions de servei a la comunitat. La importància del treball en equip per un bé comú.
2. Detecció dels interessos de l'alumnat. A través d'un debat guiat pel professorat o bé a través d'un qüestionari de coneixements previs sobre els rius i els entorns naturals del municipi i de l'interès personal per desenvolupar iniciatives se servei comunitari en aquest àmbit.
3. Introducció a l'ecologia fluvial. Abans d'anar al riu cal que entenguin què és un ecosistema i quines característiques té l'ecosistema fluvial en particular. Es pot fer mitjançant la recerca per part dels propis alumnes o guiat pel professorat.
4. Inspecció del riu seguint el protocol d'inspecció del Projecte Rius. El professorat rebrà una formació de l'Entitat referent i comptarà amb material i informació per a transmetre'l als alumnes de foma didàctica.
5. Anàlisi crític dels resultats i enviament de les dades a l'Associació Hàbitats. Implica revisar allò que s'ha observat, recollir tota la informació, imatges preses i reflexions i comunicar-la a l'Entitat a través dels canals establerts.
6. Valoració dels resultats i difusió
7. Disseny d'una campanya o acció complementària (opcional) 
8. Avaluació del projecte de servei comunitari que s'ha desenvolupat.
En les accions 1, 2, 5, 6 i 7 es desenvolupa la competència social i ciutadana.
Durant la inspecció del riu i a través de la resta d'accions es poden treballar diverses competències com la matemàtica, la comuninicativa, autonomia i interacció amb el món físic.

Competències clau:
- Competència ciutadana
- Competència personal, social i aprendre a aprendre

Objectius:
Objectius de concepte:
-Identificar problemàtiques ambientals globals i locals.
-Conèixer el medi natural més proper.
-Aprofundir en conceptes sobre ecologia i biodiversitat. 
-Conèixer el tercer sector ambiental.
Objectius de procediments:
-Familiaritzar-se amb una metodologia científica. 
-Aprendre a relacionar-se i l’intercanviar informació amb agents locals i altres entitats.
Objectius d’actituds:
-Adoptar actituds de reflexió-acció i esperit crític.
-Desenvolupar la capacitat d'interrelació directa, el treball en equip i actituds de respecte envers els companys i la natura.
 
Desenvolupament:
Nombre d’alumnes: el nombre d'alumnes és obert. Es poden analitzar diversos trams de riu o fer les inspeccions de primavera i de tardor amb grups diferents.
Temporalització i horaris: l'activitat d'inspecció del riu s'ha de realitzar dins dels periodes de campanya establerts per l'Associació Hàbitats. La campanya de primavera es realitza del 15 d'abril al 30 de maig i la de tardor entre el 15 de setembre i el 30 d'octubre. 
Localització del servei: l'activitat d'inspecció es fa al riu, dura al voltant de 3h i és a càrrec del professor/a, prèvia a una formació i al lliurament del material. Es pot fer en l'horari que convingui sempre que sigui de dia i les condicions meteorològiques permetin fer-ho amb seguretat.
La resta d'accions incloses al projecte es poden adaptar i organitzar en el temps com convingui.
Abast territorial: l'àmbit territorial del Projecte Rius és ampli, ja que es recullen i s'analitzen dades de tota Catalunya, a més d'estar enxarxat amb projectes similars a altres punts de la península i d'Europa.
A través del servei comunitari l'impacte que genera la feina dels alumnes té un abast més local, a nivell ciutat o municipi.
 
Informació i inscripció:
Associació Hàbitats
Persona de contacte: Marina Codina
Telèfon: 934213216 / 653796174
 

Imprimeix Correu electrònic