Com es decideixen els noms dels carrers

 

Comissió del Nomenclàtor de Sabadell

Les funcions de la Comissió del Nomenclàtor són assessorar i redactar els informes i estudis en relació amb les propostes de denominacions, tant de vies urbanes com d'altres espais públics de la ciutat. També confecciona i manté un catàleg de noms en previsió de futures denominacions i revisa de manera periòdica el nomenclàtor de vies urbanes i espais públics.

La Comissió està integrada pel regidor o regidora de Cultura, que la presideix, i pels responsables tècnics dels serveis de Cultura, Urbanisme, Informació Corporativa, Relacions Ciutadanes, Assessoria Lingüística i Arxiu Històric de Sabadell.

Els treballs de la Comissió es presenten a la Junta de Govern Local, que és qui, si escau, signa l'aprovació definitiva de les noves denominacions.


Qui pot presentar propostes per a noves denominacions?

Qualsevol entitat pública o privada, ciutadans individuals o associats, a més del mateix Ajuntament de Sabadell. Les sol·licituds poden presentar-se presencialment a qualsevol dels registres de l'Ajuntament o per internet, amb signatura electrònica, aquí.